Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  Van Der Bent Garden & Wood Creations   MAART 2012

De Haar 2-B
7738 PW  WITHAREN (OMMEN)

Telefoon     06-13310528
Website    www.vd-bent.nl   www.wood-shop.nl

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
•    Van Der Bent Garden & Wood Creations alsmede de webshop Wood-Shop:
de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen als VDB G&WC.
•    Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan VDB G & WC opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
•    Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van goederen door VDB G & WC.
•    Aangenomen of uit te voeren werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en VDB G & WC zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld uurtarief of totaalbedrag conform de verstrekte offerte betreffende hovenierswerkzaamheden en vervaardiging van houten tuin- en speelmeubelen.
•    Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
•    Materialen:     1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die             verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te
    blijven en/of tot ontwikkeling te komen.
                2. Zand, grond, teelaarde en compost.
3. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VDB
G & WC en een opdrachtgever waarop VDB G & WC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VDB G & WC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VDB G & WC en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft VDB G & WC de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht VDB G & WC deze informatie te verstrekken.
2. Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan VDB G & WC verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd
zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
4. VDB G & WC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VDB G & WC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VDB G & WC anders aangeeft.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. VDB G & WC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VDB G & WC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VDB G & WC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VDB G & WC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VDB G & WC zijn verstrekt, heeft VDB G & WC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. VDB G & WC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VDB G & WC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VDB G & WC kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door VDB G & WC of door VDB G & WC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart VDB G & WC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VDB G & WC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VDB G & WC de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VDB G & WC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal VDB G & WC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VDB G & WC kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Prijswijzigingen
1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden als mede bij de onderhouds-werkzaamheden is VDB G & WC gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van
wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van o.a. brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zullen in de regel slechts viermaal per jaar en wel per 1 januari, 1 april, 1 juli of per 1 oktober worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.
2. In afwijking van het geen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Leveranties
1. Alle leveranties welke door VDB G & WC geschieden, worden -voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. VDB G & WC staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. VDB G & WC zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijnen afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door VDB G & WC, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandig-heden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

Artikel 8 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft VDB G & WC recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VDB G & WC zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VDB G & WC, zal VDB G & WC in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VDB G & WC extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. VDB G & WC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
* Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
* Na het sluiten van de overeenkomst VDB G & WC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is VDB G & WC bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VDB G & WC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VDB G & WC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. VDB G & WC behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Uitvoerbaarheid van de opdracht
1. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden: indien naar het oordeel van VDB G & WC de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terrein-omstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft VDB G & WC het recht de werkzaam-heden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft VDB G & WC het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
2. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaam-heden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
3. Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat VDB G & WC de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
4. Overmacht aan de zijde van VDB G & WC. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij VDB G & WC tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt VDB G & WC onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 11 Transportrisico`s
Alle goederen en materialen ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden worden vervoerd voor risico van VDB G & WC, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever
van een tussen hem en VDB G & WC daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 13 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VDB G & WC aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan VDB G & WC een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijk rentepercentage. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. VDB G & WC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente als mede de kosten worden voldaan.
4. Aan personen in dienst van VDB G & WC, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 14 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke- als buiten gerechtelijke kosten komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
Alle door VDB G & WC geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van VDB G & WC totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met VDB G & WC gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 
Artikel 16 Klachten en wanprestaties
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VDB G & WC. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VDB G & WC in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal VDB G & WC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
4. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien VDB G & WC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien VDB G & WC aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid voor directe schaden, met in achtneming van de in deze voorwaarden in artikel 17.4 genoemde uitsluiting voor indirecte schaden, beperkt tot maximaal de verzekerde dekking en de verzekerde sommen van de door de assuradeur van VDB G & WC te verstrekken verzekering en uitkering, dan wel is VDB G & WC aansprakelijk tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag aan de opdrachtgever, voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. VDB G & WC is met in achtneming van de overige in deze voorwaarden genoemde artikelen aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van één of meerdere personeelsleden.
 
4. VDB G & WC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De eventuele aansprakelijkheid van VDB G & WC voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van VDB G & WC niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier ervan mogelijk is.
Indien VDB G & WC de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken ten einde vergoeding van de schade te verkrijgen. Indien mogelijk kan VDB G & WC de opdrachtgever hierin bijstaan.
6. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat VDB G & WC niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
7. De opdrachtgever vrijwaart VDB G & WC voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij VDB G & WC bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VDB G & WC of zijn ondergeschikten met inachtneming van artikel, tenzij overmacht de aanleiding van de schade is.

Artikel 18 Afspraken door personeel
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van VDB G & WC of door VDB G & WC ingeschakelde derde partijen binden deze afspraken of overeenkomsten niet, tenzij VDB G & WC deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde werknemers of derde partijen dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers of derde partijen die geen procuratie hebben.

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Artikel 20 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden
Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
- VDB G & WC zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
- De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Alle door VDB G & WC verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VDB G & WC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 22 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van VDB G & WC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VDB G & WC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen VDB G & WC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze  voorwaarden te vinden op de website van VDB G & WC: www.vd-bent.nl en / of www.wood-shop.nl. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

© 2019 Van der Bent Garden & Wood Creations